INTEGRITETSPOLICY

För oss på WOOW Executive Search  är det viktigt att du känner dig trygg i dina kontakter med oss. Det gäller inte minst hur vi hanterar dina personuppgifter.  

PERSONUPPGIFTER OCH ÖVRIG INFORMATION

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev, betyg, intyg, ev. fotografi är alla personuppgifter som vi kan komma att hantera i vår relation med dig. 

Övrig information som kan komma att hanteras är anteckningar från intervjuer, resultat från olika tester,  uppgifter från referenspersoner samt korrespondens mellan dig och WOOW Executive Search. 

SYFTE MED DEN INFORMATION SOM INHÄMTAS

Inom ramen för vår verksamhet får vi tillgång till en rad personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi inhämtat från tredje part. Behandlingen av uppgifterna är viktiga för vår verksamhet och berättigas av och behandlas för: 

  • Kommunikation och att kunna sköta administration i relation till dig i rekryteringsprocesser där du kan vara en aktuell kandidat 
  • Konsultverksamhet där du kan vara aktuell för ett visst uppdrag eller som anställd
  • Eventuella ärenden kring diskriminering, tvister och reklamationsärenden 

Personuppgifterna främjar dina möjligheter till anställning, karriärutveckling och att ta del av jobberbjudanden. WOOW Executive Search  behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för verksamheten och för de ovan angivna områdena. 

INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan komma från dig direkt genom att du registrerar din CV för en specifik roll via länk på vår webbplats, gör en intresseanmälan för en ospecificerad roll via vår webbplats (spontanansökan) eller lämnar ditt utskrivna CV direkt till någon av oss på WOOW Executive Search alternativt på annat sätt tar kontakt med oss för att dela med dig av ditt CV och dina personuppgifter (via mail, epost etc.)  . Dina personuppgifter kan också komma till oss genom att vi på annat sätt samlar in personuppgifter om dig via personer i vårt nätverk eller via allmänt tillgängliga kanaler som sociala medier eller företags- och andra webbplatser.   När vi samlar in personuppgifter från andra källor än direkt från dig kommer vi endast att samla in och registrera sådana personuppgifter som är relevanta för bedömningen av din lämplighet för en aktuell tjänst och potentiella framtida tjänster. Vilka uppgifter som är relevanta bedöms från fall till fall utifrån kundens kravställning och preferenser. 

DEN INFORMATION SOM INSAMLAS OM DIG

När du skickar in en ansökan till WOOW Executive Search  lagras denna information i vårt interna rekryteringssystem. Ytterligare information kan komma att inhämtas från olika arbetsmarknadsrelaterade forum. Anteckningar från intervjutillfällen hos  WOOW Executive Search eller hos kund för aktuellt rekryteringsuppdrag, läggs in i vårt system som ett komplement till tidigare lämnade uppgifter. Övrig information som för  WOOW Executive Search kan bli aktuell att samla in i och med en rekrytering, är personlighetstester och andra former av intyg om det är något den externa kunden efterfrågar i fråga om anställning. Om kontakt med oss sker via telefon i syfte att söka en tjänst, i vilket ett aktivt samtycke kan anses lämnat, förbehåller vi oss rätten att lägga in dina uppgifter för att administrativt kartlägga rekryteringsprocessen. 

HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN OM DIG

Den information som finns sparad om dig i vårt system kommer att användas i syfte att underhålla våra rekryteringsuppdrag. Denna information kommer kunna delas och göras tillgänglig för kund inom aktuellt rekryteringsuppdrag, vilket i sammanhanget betraktas som utlämnande av information till tredje part. Detta anses i situationen vara en intresseavvägning samt för att upprätthålla del av avtal som laglig grund för hanteringen av personuppgifter enligt artikel  6 GDPR. 

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

En rad säkerhetsåtgärder gör att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi använder oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bl.a. brandväggar och lösenordsskydd enligt standard. Enbart tjänstemän på WOOW Executive Search med behörighet i datasystemen äger tillgång till uppgifterna. Lösenord för access i systemen byts ut flera gånger per år.  

FRAMTIDA REKTYERING

Genom att skicka in en ansökan och därmed lämna ett aktivt samtycke, godkänner du även att din profil kan komma att matchas mot framtida uppdrag som WOOW Executive Search anser kunna passa din profil. Denna information görs tillgängligt i vårt interna rekryteringssystem för rekryteringskonsulter på WOOW Executive Search, samt ger möjlighet att kontakta dig gällande detta.  Om du önskar avsäga dig från möjligheten att matchas mot framtida rekryteringsuppdrag, vänligen  kontakta oss gällande detta.   

TILLGÅNG TILL DIN INFORMATION OCH KORRIGERING

Vi vill säkerställa att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Kontakta oss gärna för att korrigera information som du anser vara inkorrekt, eller för att få informationen raderad. Du behåller därför rätten att när som helst avsäga ditt samtycke samt även rätt att begära en kopia om den information vi har om dig. Om du önskar kontakta oss via telefon eller email, finner du kontaktuppgifter på  denna sida.

ARTIKEL 6: LAGLIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt: 

a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 

c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. 

d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person. 

e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn. 

Denna webbplats använder cookies för att ge dig som användare utökad funktionalitet. Cookies används för besöksstatistik samt vid användning av formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga webbläsaren eller stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.